Zima w Mieście 2016 w Dzielnicy Białołęka

Redakcja dzień .

 

01.02.2016 r. – 12.02.2016 r.

W terminie od 7 stycznia 2016 r. do wyczerpania miejsc, Rodzic/Opiekun prawny składa w wybranej szkole wypełnioną kartę uczestnika Programu „Zima w Mieście 2016 r." oraz uiszcza opłatę za wyżywienie.

Karta uczestnika do pobrania ze stron www szkól podstawowych organizujących feryjne placówki edukacyjne, Urzędu Dzielnicy Białołęka www.bialoleka.waw.pl oraz wersji papierowej w sekretariatach szkół.

Program „Zima w Mieście – 2016" dla białołęckich uczniów realizowany będzie w terminie od 1 do 12 lutego 2016 r. w 12 feryjnych placówkach edukacyjnych, czynnych pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -17.00.

Dzieciom zostanie zapewniona opieka, wyżywienie oraz ciekawa oferta programowa pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Bogaty program to zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, muzyczne kulturalne oraz liczne wycieczki i konkursy. Oferta jest bardzo urozmaicona oraz dostosowana zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników. Co roku Białołęcki Ośrodek Sportu, Białołęcki Ośrodek Kultury oraz Biblioteki przygotowują specjalną ofertę feryjna zarówno dla uczestników indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Z programu Zima w Mieście mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół (obowiązek posiadania legitymacji szkolnej) oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie.

Uczestnik programu w feryjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz bezpłatne napoje. Rodzice (opiekunowie) ucznia wnoszą opłatę za posiłki w wysokości 7 złotych dziennie.

Warunkiem przyjęcia dziecka do feryjnej placówki wypoczynku jest wypełnienie, złożenie karty uczestnika w sekretariacie szkoły objętej programem Zima w Mieście oraz uiszczenie opłaty za posiłki, gotówką (z góry za cały turnus). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki w przypadku zaleceń lekarskich. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.

Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu edycji programu na zasadach określonych przez daną placówkę, na pisemny wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka.

W szkołach uczestniczących w akcji sprawowana będzie także opieka nad dziećmi 6-letnimi, chodzącymi do szkolnych oddziałów przedszkolnych, ale nie w ramach programu Zima w Mieście. Dla dzieci z tych oddziałów obowiązuje inna opłata za posiłki (szczegółowych informacji udzielą szkoły).

Liczba miejsc w danej placówce jest ograniczona. Zapisy prowadzone będą do wyczerpania miejsc. W przypadku dużego zainteresowania i przekroczenia dziennych limitów miejsc, placówki zastrzegają sobie możliwość wpisania uczestnika na listę rezerwową. Liczy się kolejność złożonych i zapłaconych kart. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby chętne do udziału w wypoczynku w wymiarze pełnych tygodni. Dzieci mogą uczestniczyć w programie „Zima w Mieście" na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od Dzielnicy zamieszkania. Szczegółową listę punktów, które będą prowadziły półkolonie będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl

Informujemy, iż opłaty wnoszone przez rodziców tytułem żywienia dzieci biorących udział w akcji „Zima w mieście" nie będą ewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych. Sprzedaży posiłków przez szkoły i przedszkola na rzecz uczniów, podopiecznych, nauczycieli oraz personelu jest zwolniona z obowiązku jej ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych zgodnie z poz. 45 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

źródło:bialoleka.waw.pl